Incorporating the Variety Artistes' Federation
  1. You are here:
  2. Home
  3. Branches
  4. Cardiff and South Wales General Branch
  5. News
  6. CARDIFF AND SOUTH WALES GENERAL BRANCH – RE-LAUNCH!

CARDIFF AND SOUTH WALES GENERAL BRANCH – RE-LAUNCH!

9 September 2013

After the successful meeting in July we have scheduled a further meeting to take place on WEDNESDAY 18TH SEPTEMBER 2013 at 7pm. The meeting will take place in Suite 1 at Transport House, 1 Cathedral Road, Cardiff CF11 9SD. Our preferred venue at the RWCMD is unavailable.

The first order of business will be to elect a committee for the branch, including a chair, vice-chair, branch secretary etc and decide upon the meeting structure and regularity going forward. If you are interested in being considered for these roles please let me know prior to the meeting.

After the formality we come to the main attraction for the branches re-launch meeting. I have managed to secure not one, but three guests from BBC CYMRU WALES to talk a little about what they do and take questions from the floor. We have:-

JULIE SCOTT – HEAD OF PRODUCTION, BBC CYMRU WALES DRAMA

ERIKA HOSSINGTON – NEW SERIES PRODUCER – CASUALTY

LLYR MORUS – ACTING SERIES PRODUCER – POBOL Y CYM

It would be great to have a good turnout - not only for the future of the branch, but also to show our guests from the BBC the level of interest of members here in Wales. As you will have seen from the latest Newsletter, circulated recently with the Equity magazine, we are working with Julie Scott on our Cast in Wales campaign and how the Oriel Database can be utilised for local casting opportunities.

After this meeting notice we will only send updates on the events of the Cardiff and South Wales General Branch to those members who have expressed an interest in being on the branch register – if you wish to be included on this register, or indeed check if you are included, please contact wales@equity.org.uk to update your details. More information on Branches and their role within Equity can be seen here http://www.equity.org.uk/branches/

If you have any questions prior to the meeting please feel free to contact me.

Regards

Simon Curtis

Welsh National Organiser

AIL-LANSIAD CANGEN CAERDYDD A DE CYMRU!

Yn dilyn y cyfarfod llwyddiannus ym mis Gorffennaf trefnwyd cyfarfod arall i gymeryd lle ar NOS FERCHER 18fed MEDI 2013 am 7 y.h. yn Ystafell 1,  Transport House, 1 Ffordd y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9SD.  Nid yw’r Coleg Cerdd a Drama ar gael, sef ein dewis cyntaf o leoliad.

Ar ddechrau’r cyfarfod byddwn yn ethol Pwyllgor ar gyfer y Gangen, yn cynnwys Cadeirydd, Is-Gadeirydd, Ysgrifennydd ayyb  gan hefyd wneud penderfyniad ar adeiladwaith ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.  Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer rhan o fewn y Gangen yna cysylltwch a’r swyddfa.

Yn dilyn y sesiwn ffurfiol ar ddechrau’r cyfarfod byddwn yn symud ymlaen at brif atyniad y noson.  Llwyddwyd i ddenu tri siaradwr gwadd o BBC CYMRU i siarad am eu gwaith ac i gymeryd cwestiynau oddi wrth aelodau, sef:

JULIE SCOTT – PENNAETH CYNHYRCHU, DRAMA,  BBC CYMRU

ERIKA HOSSINGTON – CYNHYRCHYDD CYFRES NEWYDD – CASUALTY

LLYR MORUS – CYNHYRCHYDD CYFRES – POBOL Y CWM

Gobeithir y bydd nifer dda o aelodau yn bresennol – nid yn unig er mwyn sbarduno dyfodol y Gangen, ond i ddangos i’n gwesteion o’r BBC lefel y diddordeb sydd ymysg aelodau yma yng Nghymru.  Fel y gwelwch yn y Cylclythyr diweddaraf , ‘rydym yn gweithio gyda Julie Scott are ein hymgyrch ‘Cast in Wales’ ac ar  sut y gellid defnyddio Oriel, y cyfarwyddwr castio, i hyrwyddo cyfleodd castio lleol.

Ar ol y cyfarfod yma byddwn yn danfon gwybodaeth am ddigwyddiadau Cangen Gyffredinol Caerdydd a De Cymru i’r aelodau hynny sydd wedi mynegi diddordeb mewn bod ar gofrestr y gangen – er mwyn sicrhau eich bod ar y cofrestr, cysylltwch a cymru@equity.org.uk .  Ceir mwy o wybodaeth ar Ganghennau Equity ar http://www.equity.org.uk/branches/

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn y cyfarfod yna cysylltwch a’r swyddfa yma yng Nghaerdydd.

Cofion

Simon Curtis

Trefnydd Cenedlaethol Cymru

< Back to news listing