Voting and Manifesto Asks, Senedd Elections 2021 | Pleidleisio a Gofynion Maniffesto, Etholiadau’r Senedd 2021

The next Senedd election is due to take place on May 6th, 2021.

Disgwylir i'r etholiad Senedd nesaf gael ei gynnal ar Fai 6ed, 2021.

Equity isn’t affiliated to any political party, but we believe it is crucial that our members vote and have their voices heard. In the coming weeks we will be calling on all political parties to protect and promote the creative sector and the workers in our industries, particularly in the context of Brexit and the recovery from the Covid-19 pandemic. You can read our manifesto asks below and here.

Nid yw Equity yn gysylltiedig ag unrhyw blaid wleidyddol, ond credwn ei bod yn hanfodol bod ein haelodau'n pleidleisio a bod eu lleisiau'n cael eu clywed. Yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn galw ar bob plaid wleidyddol i amddiffyn a hyrwyddo'r sector creadigol a'r gweithwyr yn ein diwydiannau, yn enwedig yng nghyd-destun Brexit a'r adferiad o bandemig Covid-19. Gallwch ddarllen ein gofyniadau maniffesto isod.

In the coming weeks we will be holding events to lobby all political parties to protect and promote the creative sector and the workers in our industries, particularly in the context of Brexit and the recovery from the Covid-19 pandemic. 

Yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn cynnal digwyddiadau i lobïo pob plaid wleidyddol i amddiffyn a hyrwyddo'r sector creadigol a'r gweithwyr yn ein diwydiannau, yn enwedig yng nghyd-destun Brexit a'r adferiad o bandemig Covid-19.

It is essential that you are registered to vote: You can register to vote at gov.uk/register-to-vote

Mae'n hanfodol eich bod wedi'ch cofrestru i bleidleisio: Gallwch gofrestru i bleidleisio trwy'r ddolen hon – Cofrestru i bleidleisio - GOV.UK (www.gov.uk)

For an easy-to-read version of this guide, and to request accessible formats.

I gael fersiwn hawdd ei darllen o'r canllaw hwn, ac i ofyn am fformatau hygyrch.

If you wish to apply for a postal vote for the elections on the 6th May 2021, the deadline for application is Tuesday 20th April 2021 at 5pm, and must have registered to vote by midnight on Monday 19th April.

Os ydych chi am wneud cais am bleidlais bost ar gyfer yr etholiadau ar 6ed o Fai 2021, y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw dydd Mawrth 20fed Ebrill 2021 am 5yp, a rhaid eich bod wedi cofrestru i bleidleisio erbyn hanner nos ddydd Llun 19 Ebrill.

Summary Crynodeb

 • Ensure that the importance of culture and creativity is recognised across Welsh Government by making it the responsibility of a full Cabinet Member.
 • Sicrhau bod pwysigrwydd diwylliant a chreadigrwydd yn cael ei gydnabod ar draws Llywodraeth Cymru trwy ei wneud yn gyfrifoldeb Aelod Cabinet llawn.

 • Equity is calling for the immediate inclusion of all creative workers in existing arrangements or the creation of a separate creative visa for working across the EU.
 • Mae Equity yn galw am gynnwys yr holl weithwyr creadigol ar unwaith yn y trefniadau presennol neu greu fisa creadigol ar wahân ar gyfer gweithio ledled yr UE.

 • Ensure that the lost EU funding for the creative industries is matched and replaced by the UK Share Prosperity Fund. The decision-making process for deployment of the funds in Wales should be devolved.
 • Sicrhau bod y cyllid a gollir gan yr UE ar gyfer y diwydiannau creadigol yn cael ei gyfateb a'i ddisodli gan Gronfa Ffyniant Cyfranddaliadau'r DU. Dylai'r broses benderfynu ar gyfer defnyddio'r cronfeydd yng Nghymru gael ei datganoli. 

 • Equity is calling on the Government to introduce a Basic Income Guarantee for Creative Workers, which would help to provide creative workers with the financial stability to remain in the sector following the pandemic and ensure that creative workers are free to take work when it arises without fear of losing other forms of support and protection.
 • Mae Equity yn galw ar y Llywodraeth i gyflwyno Gwarant Incwm Sylfaenol i Weithwyr Creadigol, a fyddai’n helpu i roi sefydlogrwydd ariannol i weithwyr creadigol aros yn y sector yn dilyn y pandemig a sicrhau bod gweithwyr creadigol yn rhydd i gymryd gwaith pan fydd yn codi heb ofn colli mathau eraill o gefnogaeth ac amddiffyniad.

 • Ensure that Wales becomes a Fair Work Nation, making the use of industry standard union terms and conditions and the access to employment a condition of receipt of public monies.
 • Sicrhau bod Cymru'n dod yn Genedl Gwaith Teg, gan wneud y defnydd o delerau ac amodau undeb safonol y diwydiant a'r mynediad at gyflogaeth yn amod derbyn arian cyhoeddus.

 • Bring Sections 1 to 3 of the Equality Act into force, introducing a duty on public bodies to consider how they can reduce the inequalities of outcome which result from socio-economic disadvantage.
 • Dod ag Adrannau 1 i 3 o'r Ddeddf Cydraddoldeb i rym, gan gyflwyno dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i ystyried sut y gallant leihau anghydraddoldebau canlyniad sy'n deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol.

 • Make the funding of arts and music services a statutory duty for local authorities and raise spending on arts funding.
 • Gwneud cyllido gwasanaethau celf a cherddoriaeth yn ddyletswydd statudol i awdurdodau lleol a chodi gwariant ar gyllid y celfyddydau.

 • Equity calls for fully inclusive representation and equal opportunity for all practitioners.
 • Mae Equity yn galw am gynrychiolaeth gwbl gynhwysol a chyfle cyfartal i bob ymarferydd.

 • Equity calls on the Welsh Government to set up an Independent Forum to advise them on policy in relation to the media in Wales, and to seek to change the narrative around the issue of the devolution of broadcasting in Wales and provide leadership on strengthening Wales’ voice in the broadcasting landscape to provide both cultural and economic return.
 • Mae Equity yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu Fforwm Annibynnol i'w cynghori ar bolisi mewn perthynas â'r cyfryngau yng Nghymru, ac i geisio newid y naratif ynghylch mater datganoli darlledu yng Nghymru a darparu arweinyddiaeth ar gryfhau llais Cymru yn y dirwedd ddarlledu i ddarparu enillion diwylliannol ac economaidd.

You can read more about the detail behind these asks on the Equity website here.

Gallwch ddarllen mwy am y manylion y tu ôl i'r cwestiynau hyn ar wefan Equity yma.

Email the candidates in your area for Senedd Elections 2021

E-bostiwch yr ymgeiswyr yn eich ardal chi ar gyfer Etholiadau Senedd 2021