Branches

South Wales Branch

Lilac text against a purple backdrop reads "Equity - South Wales"

Welcome to the South Wales branch

Rydym yn cwmpasu De Cymru, a llawer o ganolbarth Cymru hefyd. Ein chwaer gangen. Gogledd Cymru, yn cynnwys y rhan fwyaf o'r Gogledd, ond cysylltwch â ni os nad ydych yn siŵr pa gangen yw eich un chi.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd o amgylch ardal y gangen a gallwch hefyd ymuno ar Zoom.

Cyfarfod nesaf y Gangen yw 17 Ebrill gyda'r siaradwr gwadd, Llywydd Ecwiti Lynda Rooke. Mae yn Transport House, Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9SB am 7pm, manylion Zoom i ddod.

Byddwn yn dewis cynrychiolwyr ar gyfer y Gynhadledd Ecwiti eleni ac mae cyfle i siarad am ymgyrchoedd, materion a chynigion posibl y gallech fod am eu cynnig i’r gangen.

Rydym yn bwriadu cynnal cyfarfodydd personol o amgylch rhanbarth y Gangen trwy gydol y flwyddyn, gyda chyfarfod yn ystod y dydd yn Llanfair-ym-Muallt (siaradwr a manylion i'w cadarnhau). Byddwn yn ôl yng Nghaerdydd ym mis Mehefin ac yn bwriadu cyfarfod yng Nghasnewydd ym mis Gorffennaf.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau o ble y dylem gyfarfod yn yr hydref, ceisiadau am siaradwyr neu weithdai, syniadau ymgyrchu neu gynigion, cysylltwch â ni ar yr e-bost isod.We cover the South of Wales, and much of mid Wales too. Our sister branch. North Wales, covers most of the North, but contact us if you are not sure which branch is yours.

We hold meetings around the branch area and you can also join on Zoom. 

The next meeting Branch meeting is on April 17 with guest speaker, Equity President Lynda Rooke. It’s at Transport House, Cathedral Rd, Cardiff CF11 9SB at 7pm, Zoom details to come.

We’ll be choosing representatives for this year’s Equity Conference and there’s a chance to talk about campaigns, issues and possible motions you might want to propose to the branch.

We are planning to hold in-person meetings around the Branch region throughout the year, with a daytime meeting in Builth (speaker and details TBD). We will be back in Cardiff in June and are planning to meet in Newport in July. 

If you have any suggestions of where we should meet in the autumn, requests for speakers or workshops, campaign ideas or  motions, contact us on the email below. 

 

Email the branch